7 พฤษภาคม 2562 ผุดแผนโรงกำจัดซากโซลาร์เซลล์

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/business/1561915

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่ากรอ. เตรียมออกประกาศขอบเขตและเงื่อนไขการลงทุน (ทีโออาร์) เพื่อว่าจ้างบริษัทศึกษาความเหมาะสมในการสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์ วงเงิน 10 ล้านบาท ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าใช้เวลาในการศึกษา 1 ปี จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ทันกับปริมาณซากแผงโซลาร์เซลล์ที่ในปี 2563 จะมีปริมาณสะสมที่ต้องกำจัด 550,000 ตัน หรือ 18 ล้านแผง “โรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์ที่จะก่อสร้างแห่งใหม่นี้ เอกชนที่ได้รับเลือกเข้ามาลงทุนจะได้สิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุนด้วย แต่ต้องดำเนินการตามนโยบายกรีนอุตสาหกรรม หรือปลอดมลพิษ และได้รับรองมาตรฐาน ISO 14000 ด้วย โดยพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะเป็นแหล่งที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมาก” ทั้งนี้ อายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์เฉลี่ยอยู่ที่ 20 ปี แต่แผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพไม่ดี ที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีอายุใช้งาน 5-10 ปี ทำให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ กรอ.จึงต้องกำหนดแนวทางการจัดการซากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการลงทุนสร้างโรงงานกำจัดซากโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะ แต่มีเพียงการลงทุนสร้างโรงงานรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์เพียง 1 แห่ง ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเป็นการนำแผงเก่าที่หมดอายุใช้งานมาเปลี่ยนแผ่นเซลล์ เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ ส่วนแผ่นโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุก็ใช้วิธีส่งคืนผู้ผลิตต่างประเทศ หรือนำมาบดย่อยซากโซลาร์เซลล์และฝังกลบในหลุมฝังกลบอุตสาหกรรม.